استخاره با قرآن

بعد از خواندن سه بار سوره ی اخلاص (قل هو الله احد) و سه مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد کلیک کنید.

|
سوره:
|آیه:
استخاره
استخاره